સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
પ્રમુખશ્રી/ ચીફ ઓફીસરશ્રીની યાદી :-
 
       
હાલમાં ધોળકા નગરપાલિકામાં ચીફ ઓફીસરશ્રી તરીકે જતીન વી. મહેતા કાર્યરત છે.
       
હાલમાં ધોળકા નગરપાલિકામાં પ્રમુખશ્રી તરીકે રીનાબેન ડી ત્રિવેદી કાર્યરત છે.
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: