સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
સભ્યશ્રીઓની યાદી :-
 

ધોળકા નગરપાલિકા
સને ર૦૧પ - ર૦ર૦ ના ચૂંટાયેલા સભ્યોની (કાઉન્સીલરોની) યાદી
અ.નં.
વોર્ડ
કર્મચારીનું પુરૂ નામ
મોબાઈલ નંબર
1
3
શ્રી ?????? ?? ???? (પ્રમુખશ્રી)
-
2
7
શ્રી ????????? ?? ?????? (ઉપપ્રમુખશ્રી)
-
3
1
શ્રેમતી ગીતાબેન રણજીતભાઇ દેવીપુજક
7600291159
4
1
શ્રીમતી વર્ષાબેન રામચંદ્ર રાણા
9924238473
5
1
શ્રી અલ્પેશ પ્રમોદભાઇ પ્રજાપતી
9825303565
6
1
શ્રી ભરતભાઇ ઇશ્વરભાઇ પટેલ
8511810632
7
2
શ્રીમતી ભારતીબેન રવિન્દ્ર સોલંકી
9979108264
8
2
શ્રીમતી કવિતા ભર્ગવકુમાર અમીન
7383208731 / 8735041776
9
2
શ્રી અશોકકુમાર ગોવિંદભાઇ મકવાણા
9825447129
10
2
શ્રી ખોડાભાઇ લક્ષ્મણભાઇ રઠોડ
9624624279
11
3
શ્રીમતી રેણુકાબેન હસમુખભાઇ પટેલ
9998855177
12
3
શ્રી મહેન્દ્રસિંહ ભુપતસિંહ જાદવ
7600812728
13
3
શ્રી જગદીશભાઇ શંકરભાઇ દેસાઇ
9898519077
14
4
શ્રીમતી રતનબેન જયંતિભાઇ રાઠોડ
9067035225
15
4
શ્રીમતી ગીતાબેન દિલીપભાઇ ધોળકીયા
9712544637
16
4
શ્રી પ્રકાશભાઇ ભારમલભાઇ ચુનારા
9825394486
17
4
શ્રી સંજયકુમાર રસીકભાઇ પટેલ (કારોબારી ચેરમેન)
9904142411
18
5
શ્રી જલ્પાબેન મહેન્દ્રભાઇ પરમાર
8460434898
19
5
શ્રીમતી આબેદાબેન મહંમદહુસેન મનસુરી
9662665261
20
5
શ્રી ગુલામહુસેન હયાતમહંમદ મોમીન
8128612124
21
5
શ્રી સરફરાજમીયા મુસ્તુફામીયા મલેક
9067861520
22
6
શ્રીમતી ફેમીદાબાનુ મકબુલહુસેન મોમીન
9998584206
23
6
શ્રીમતી બિલ્કીસબાનું અમીરભાઇ ટીંબલીયા
9898554192
24
6
શ્રી તૌફીકમીયા ઐમુલમીયા મલેક
9909007628
25
6
શ્રી મહંમદઝર્રારખાન અબ્દુલરહીમ મુન્શી
9925443743
26
7
શ્રીમતી હીનાકૌશર મુસ્તાકમ્હંમનદ રાધનપુરી
9601815916
27
7
શ્રીમતી કિંજલબેન પિનાકીનભાઇ જોષી
9998631343
28
7
શ્રી નટવરલાલ મગનલાલ રાણા
9427956665
29
8
શ્રીમતી ભારતીબેન કિશનભાઇ ચુનારા
9099443541
30
8
શ્રીમતી અરુણાબેન હેમંતકુમાર બારોટ
9924798656
31
8
શ્રી કનુભાઇ મફતલાલ પરમાર
9824335588
32
8
શ્રી જયેશકુમાર શશીકાંત ત્રિવેદી
9998391020
33
9
શ્રીમતી નર્મદાબેન સોઢાજી ઠાકોર
9737848876
34
9
શ્રીમતી નયનાબેન સચીનભાઇ પટેલ
9824778148
35
9
શ્રી જનકકુમાર રમેશચંદ્ર કા. પટેલ
9427954555
36
9
શ્રી રોહનભાઇ માલજીભાઇ રબારી
9978599977
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: