સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
પ્રમુખશ્રીઓની યાદી :-
 
ધોળકા નગરપાલિકાના પ્રમુખશ્રીઓની યાદી
અ.નં.
પ્રમુખશ્રીનું નામ
કાર્યકાળનો સમય
1
શેઠ શ્રી ગીરધરલાલ ભવાનીદાસ
૦૧-૦૯-૧૯૦૯ થી ૧૯૧૦
2
શ્રી મણીલાલ મગનલાલ વકીલ
૧૯૧૦ થી ૦૩-૦૭-ર૦૦૦
3
શ્રી સરદાર સાહેબ જોરાવરખાનજી
૦૪-૦૬-ર૦ થી ૧૬-૦ર-ર૯
3
લતીફખાનજી
૧ર-૦ર-૩ર થી ૦૪-૦૩-૩પ
4
શ્રી મોહંમદખાન વલીખાન મુન્શી
૧૭-૦ર-ર૯ થી ૧ર-૦ર-૩ર
3
 
૦૪-૦૯-૩૯ થી ૦૩-૦૭-૪૪
5
શ્રી માણેકલાલ ચુનીલાલ શાહ
૦પ-૦૩-૩પ થી ૦૩-૦૯-૩૯
6
શ્રી નટવરલાલ ગોકળદાસ શાહ
૦૪-૦૭-૪૪ થી ૩૦-૦૩-૪પ
3
 
૦૯-૦૪-૪૯ થી ૦૮-૦૮-પર
3
 
૦૮-૦૯-પ૮ થી ૦૩-૦૭-૬૯
7
શ્રી શાન્તીલાલ મણીલાલ વકીલ
૩૧-૦૩-૪પ થી ૦૯-૦૪-૪૯
8
શ્રી જશવંતરાય ત્રીકમલાલ વ્યાસ
૦૯-૦૮-પર થી ૧પ-૦૯-પ૬
9
શ્રી ગોપાઈજીભાઈ શામજીભાઈ દાવડા
૧૦-૦૩-પ૮ થી ૦૭-૦૯-પ૮
10
શ્રી મુકુન્દલાલ નાથાલાલ શેઠ
૧૧-૦૭-૬૯ થી ર૪-૧ર-૭૦
11
શ્રી ટીડાભાઈ ભુદરભાઈ વાઘરી
રપ-૧ર-૭૦ થી ૩૧-૦૩-૭૧
12
શ્રી જયંતિલાલ ખુશાલદાસ શાહ
૧૪-૦૪-૭૧ થી ર૬-૦૮-૭૧
13
શ્રી જગદીશચંદ્ર હીરાલાલ શેઠ
૦૬-૦૯-૭૧ થી ૦પ-૦૧-૭૩
14
શ્રી જશવંતરાય ત્રીકમલાલ વ્યાસ
૧૯-૦૧-૭૩ થી ૦૪-૦૩-૭૪
15
શ્રી છોટાલાલ કાળીદાસ કા.પટેલ (કાર્યકારી પ્રમુખ)
૦પ-૦૩-૭૪ થી ૦૭-૦૭-૭૪
16
શ્રી મુકુન્દલાલ નાથાલાલ શેઠ
૧૧-૦૪-૭પ થી ૧૭-૧૦-૭પ
17
શ્રી માણેકલાલ ગોવિંદલાલ જોશી
૧૮-૧૦-૭પ થી ર૩-૧૧-૭૬
18
શ્રી ચીમનલાલ એમ.પરમાર
ર૪-૧૧-૭૬ થી રપ-૦૮-૭૭
19
શ્રી નાગરભાઈ દેસાઈભાઈ પટેલ
૦૩-૦૯-૭૭ થી ૧૯-૦૯-૭૮
20
શ્રી મુકુન્દલાલ નાથાલાલ શેઠ
ર૮-૦૯-૭૮ થી ર૦-૦૩-૭૯
21
શ્રી બી.સી. પુરબીયા
ર૧-૦૩-૭૯ થી ૧પ-૦૪-૭૯
22
શ્રી નાગરભાઈ દેસાઈભાઈ પટેલ
૧૬-૦૪-૭૯ થી ૦૯-૦૪-૮૦
23
શ્રીમતી રંજનબેન જી.મજમુદાર
૦૩-૦૩-૮૧ થી ૧પ-૦૪-૮ર
24
શ્રી છોટાલાલ કાળીદાસ કા.પટેલ
૧પ-૦૪-૮ર થી ૧પ-૦૩-૮૩
25
શ્રી નીરૂભાઈ મોતીલાલ સોલંકી
૧૬-૦૩-૮૩ થી ૧૪-૦પ-૮૪
26
શ્રી ડો. કાન્‍િતભાઈ સી.પટેલ
૧પ-૦પ-૮૪ થી ૧૩-૦૭-૮૪
27
શ્રી પ્રજાપતિ ફુલાભાઈ ગાંડાભાઈ
૧૪-૦૭-૮૬ થી ૦૭-૦૮-૮૯
28
શ્રી દેવસીંહ સબળાજી ચૌહાણ
રર-૦૮-૮૯ થી ૦૩-૦૯-૯૦
29
શ્રીમતી જેનબબેન પીરભાઈ મપારા (કાર્યકારી પ્રમુખ)
૦૪-૦૯-૯૦ થી રપ-૦૯-૯૦
30
શ્રી મહેન્દ્રકુમાર એ.કા.પટેલ
ર૬-૦૯-૯૦ થી ૧૧-૦૭-૯૧
31
શ્રી જશંવતલાલ શાંતિલાલ શાહ (જશુભગત)
૧૧-૦૧-૯પ થી ૧૦-૦૧-૯૬
32
શ્રીમતી શાહીબેગમ એન.તાલુકદાર
૧૦-૦૧-૯૬ થી ૧૦-૦૧-૯૭
33
શ્રી જશંવતલાલ શાંતિલાલ શાહ (જશુભગત)
૧૦-૦૧-૯૭ થી ૦૯-૦૧-૯૮
34
શ્રી હરીશભાઈ શંકરભાઈ પરમાર
૧૦-૦૧-૯૮ થી ૧૦-૦૧-૯૯
35
શ્રી ગોવિંદભાઈ ઉદેસિંહ મંડોરા
૧૦-૦૧-૯૯ થી ૦૮-૦ર-૯૯
36
શ્રી કનકલતા એ.ભટ
ર૧-૦૧-ર૦૦૦ થી ૦૮-૦પ-ર૦૦૧
37
શ્રી અબ્દુલરહીમખાન એમ.મુન્શી (કાર્યકારી પ્રમુખ)
૦૮-૦પ-ર૦૦૧ થી ર૩-૦પ-ર૦૦૧
38
શ્રીમતી નિલમબા પરેશભાઈ રહેવર
ર૩-૦પ-ર૦૦૧ થી ૧૯-૦૭-ર૦૦ર
39
શ્રી મહેન્દ્રકુમાર અમૃતલાલ કા.પટેલ
૧૯-૦૭-ર૦૦ર થી ર૮-૦પ-ર૦૦૩
40
શ્રી ભરતકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ(કાર્યકારી પ્રમુખ)
ર૮-૦પ-ર૦૦૩ થી ૧૯-૦૬-ર૦૦૩
41
શ્રી મહેન્દ્રસિંહ હિંમતસિંહ મહિડા
૧૯-૦૬-ર૦૦૩ થી ર૦-૦૧-ર૦૦પ
42
શ્રીમતી શાયરાબાનુ ગુલામભાઈ મનસુરી
૦૮-૧૧-ર૦૦પ થી ર૭-૦૩-ર૦૦૭
43
શ્રી લક્ષ્‍મણભાઈ એસ.દેસાઈ(કાર્યકારી પ્રમુખ)
ર૮-૦૩-ર૦૦૭ થી ૧૭-૦૪-ર૦૦૭
44
શ્રીમતી ઉષાબેન બી. પટેલ
૧૮-૦૪-ર૦૦૭ થી ૦૬-૦પ-ર૦૦૮
45
શ્રી જગદીશભાઈ એન.પટેલ
૦૭-૦પ-ર૦૦૮ થી ૦૭- ૧૧-ર૦૧૦
46
શ્રી જગદીશભાઈ એસ.દેસાઈ
૦૮-૧૧-ર૦૧૦ થી ૦૭- ૦પ-ર૦૧૩
47
શ્રી જયંતભાઈ ડાહયાભાઈ કા.પટેલ
૮-૦પ-ર૦૧૩ થી
48
શ્રી ભારતીબેન કે. રાણા
49
શ્રી ?????? ??. ????
 
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: