સંપર્ક :
  ધોળકા નગરપાલિકા
  ટાવર બજાર, ધોળકા
  જી. અમદાવાદ
 
ફોન નબર :
   (૦ર૭૧૪)
   રરરર૬ર/
   રરર૦૭પ
 
કાર્યરત વિભાગો :-
 
વિભાગની યાદી
જન્મ-મરણ વિભાગ
બાંધકામ વિભાગ
ફરિયાદ નોંધણી વિભાગ
ટેક્ષ વિભાગ
એકાઉન્ટ વિભાગ
ઈન્વર્ડ-આઉટવર્ડ વિભાગ
લગ્ન નોંધણી વિભાગ
ગુમાસ્તાધારા વિભાગ
સફાઈ વિભાગ
 
નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દશાર્વેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
 
 
 
 
© 2014 Dholka nagar palika, Inc. All Rights Reserved
   
Designed By: